0,00 Kč s DPH

Půjčování pramic na přehradě Křetínka

 

Od června jsou na přehradě Křetínka u Letovic k dispozici k zapůjčení tři plechové pramice. Cena pronájmu je 200 Kč/ den za jednu loď, v případě dlouhodobější výpůjčky je možná cenová dohoda.

 

Rezervace a případné další informace na tel.:

  • 731030845 – David Koudelka
  • 732608667 – Tomáš Koudelka

 

nebo v prodejně ZEKO – fishing sport, s.r.o.

                          Česká 14

                          679 61 Letovice

 

Všeobecné podmínky půjčování lodí:

 

Váš souhlas s půjčovním řádem je podmínkou k zapůjčení vybavení. Souhlas s půjčovním řádem stvrdíte podpisem při převzetí vodáckého vybavení.

 1 Vybavení si nájemce půjčuje na své vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, které byly způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.

  2 Vybavení je určeno pro vodní turistiku (sportovní rybolov). Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení a chránit ho před mechanickým poškozením a poškozením teplem.

 3 Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

 4 Po uplynutí doby, na kterou byl sjednán pronájem vybavení, zaniká právo užívat vybavení a nájemce je povinen toto vybavení vrátit pronajímateli na sjednaném místě a ve sjednanou dobu. V případě nedodržení místa a doby předání vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklé náklady. Dále se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.

 5 Nájemce přebírá veškerou zodpovědnost za zapůjčený vodácký materiál. V případě poškození zapůjčeného materiálu nebo nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku potřebnou k opravě vybavení nebo plnou cenu vybavení a to do výše 10000Kč. Tuto částku je nájemce povinen uhradit nejpozději do 14 dnů po skončení výletu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.